Jak spočítat návratnost investice (ROI)?

Investice jsou klíčovou součástí finančního plánování a dosahování dlouhodobých cílů. Bez ohledu na to, zda investujete do akcií, nemovitostí, podnikání nebo jiných aktiv, je zásadní vědět, jak efektivně zhodnotit výkonnost vaší investice. Toho lze dosáhnout prostřednictvím návratnosti investice (ROI). V tomto článku se podrobně podíváme na to, co ROI je, jak jej spočítat, a jaký je jeho význam pro investory.

Co je návratnost investice (ROI)?

Návratnost investice (Return on Investment – ROI) je klíčovým ukazatelem, kterým můžeme měřit efektivitu investice. Jedná se o poměr mezi čistými zisky z investice a náklady na tuto investici. ROI se vyjadřuje v procentech a pomáhá investory posoudit, jakým způsobem jejich investice výdělečné. V podstatě nám ROI říká, kolik peněz jsme získali nebo ztratili vzhledem k vloženým finančním prostředkům.

Jak spočítat ROI

Základní vzorec pro výpočet ROI

Nejdůležitějším pravidlem při výpočtu ROI je mít na paměti základní vzorec:

ROI (%) = (výnosy – náklady) / náklady * 100

Nyní si projdeme jednotlivé složky vzorce.

Výnosy z investice

Výnosy z investice zahrnují veškeré zisky nebo příjmy, které získáte díky investici. To může zahrnovat:

 • Dividendy z akcií
 • Nájemné z nemovitosti
 • Zisky z prodeje cenných papírů
 • Zisky z podnikání
 • Jiné příjmy spojené s investicí

Náklady na investici

Náklady na investici zahrnují všechny náklady spojené s touto investicí. Může se jednat o:

 • Pořizovací náklady (cena akcií, cena nemovitosti atd.)
 • Poplatky a provize
 • Úroky (v případě půjčky na investici)
 • Opravy a údržbu
 • Dlouhodobé náklady spojené s vlastnictvím

Příklady výpočtu ROI

Pojďme na konkrétní příklady výpočtu ROI:

Příklad 1: Investice do akcií

Představme si, že jste zakoupili akcie společnosti XYZ za 10 000 Kč. Během jednoho roku jste získali 2 000 Kč na dividendách a také prodali akcie za 12 000 Kč. Výpočet ROI by vypadal následovně:

ROI (%) = (2000 Kč + 12 000 Kč – 10 000 Kč) / 10 000 Kč * 100 = 40 %

Příklad 2: Investice do nemovitosti

Představme si, že jste investovali do nemovitostí a koupili byt za 2 000 000 Kč a roční nájemné z tohoto bytu činí 120 000 Kč. Náklady na údržbu a daně činí 20 000 Kč ročně. Výpočet ROI by vypadal následovně:

ROI (%) = (120 000 Kč – 20 000 Kč) / 2000 000 Kč * 100 = 5 %

Využití automatizovaných nástrojů a kalkulaček

Pro výpočet ROI lze využít různé online kalkulačky a software, které vám usnadní tento proces. Stačí zadat výnosy a náklady, a program automaticky spočítá hodnotu ROI. Toto je užitečné pro investory, kteří mají rozsáhlé portfolia nebo provádějí složité investiční transakce.

Výhody a omezení ROI

Výhody výpočtu ROI

 • Jednoduchost a srozumitelnost. ROI je jednoduchý koncept, který může pochopit i laik. Pomáhá investory rychle zjistit, jak dobře jejich investice performují.
 • Pomáhá rozhodování o investicích. Investoři mohou použít ROI k porovnání různých investičních příležitostí a rozhodnout se, která je pro ně nejlepší.
 • Porovnání různých investičních příležitostí. Investoři mohou pomocí ROI porovnávat výnosnost různých typů investic, například akcií, nemovitostí, nebo dluhopisů.

Omezení ROI

Ignoruje časový faktor. ROI nepřihlíží ke časovému horizontu investice. Dvě investice s stejným ROI mohou mít odlišné časové rámce a rizika. Krátkodobá investice s vysokým ROI může být rizikovější než dlouhodobá investice s nižším ROI. Příkladem dlouhodobé investice může být třeba dnes populární pořízení solárních panelů.

Nepřihlíží ke kvalitě investice. ROI se zaměřuje pouze na finanční výsledky a nebere v úvahu kvalitativní faktory, jako je reputace společnosti, tržní potenciál nebo udržitelnost výnosů.

Nezohledňuje riziko. ROI nemá mechanismus pro hodnocení rizika. Dvě investice s podobným ROI mohou mít odlišné úrovně rizika. Proto by měli investoři zohledňovat riziko vzhledem k potenciálním výnosům.

Interpretace výsledků

Rozhodování na základě ROI

Investoři by měli používat ROI jako jeden z faktorů pro rozhodování o svých investicích. Vyšší ROI obvykle naznačuje lepší výkonnost investice, ale nemusí být jediným důležitým kritériem. Je důležité brát v úvahu i další faktory, jako je riziko a dlouhodobá udržitelnost výnosů.

Porovnání s očekáváním a měřítky

Investoři by měli porovnávat skutečný ROI se svými očekáváními a s relevantními měřítky. Pokud je skutečný ROI nižší než očekávaný, může to naznačovat problémy v investici nebo chybnou analýzu.

Alternativní míry návratnosti

Existuje několik alternativních ukazatelů měřících výkonnost investice, například návrat kapitálu (Return on Capital – ROC), čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) nebo vnitřní míra návratnosti (Internal Rate of Return – IRR). Každý z těchto ukazatelů se zaměřuje na různé aspekty investice a může být vhodnější v určitých situacích.

Návratnost investice (ROI) je klíčovým nástrojem pro investory k měření výkonnosti investic. Je důležité si uvědomit, že ROI není jediným ukazatelem a měl by být používán ve spojení s dalšími faktory. Investoři by měli věnovat pozornost nejen výnosům, ale také nákladům, časovému horizontu a riziku. Použití ROI jako nástroje pro rozhodování a porovnávání investic vám může pomoci dosáhnout finančních cílů a maximalizovat zhodnocení vašeho portfolia.

Jiří Svoboda